Adatkezelési tájékoztató

 

A budaidobiskola.hu honlap (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője az adatvédelmi jogszabályoknak (beleértve a GDPR-t is) megfelelően kezeli az Ön személyes adatait. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat az Ön általunk kezelt adatokról és jogairól.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
 
1.  Adatkezelő neve, és elérhetőségei
 
–   Cégnév: Gál Dániel E.V.
–   Székhely: 1037 Budapest, Hunor utca 56-58 B ép. 3 em. 16/A
–   Cégjegyzékszám: 563360768552-231-01
–   Adószám: 56336076-1-41
–   Képviselő: Gál Dániel
–   Telefonszám: 06 (70) 367 7071
–   E-mail cím: info@budaidobiskola.hu
–   Honlap: www.budaidobiskola.hu
 
2.  Az adatkezelés célja
 
Az adatkezelés célja az Ön által a Honlapunkon igényelt szolgáltatások teljesítése, illetve az Ön érdeklődésének kezelése. Az adatkezelés személyes adatokat érint, amelyeket az Ön beleegyezésével kezelünk.
 
Az adatkezelés célja a következőképpen határozható meg:
 
–   A Honlapunkon keresztül nyújtott szolgáltatások teljesítése
–   Az Ön által feliratkozással kifejezett hozzájárulása alapján marketingtevékenységek végzése (pl. hírlevél küldése)
–   Az Ön érdeklődésének kezelése
 
3.  Az adatkezelés jogalapja
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön beleegyezése az adatkezelésre (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az Ön hozzájárulása önkéntes, és az adatkezelés csak a hozzájárulásának megadása után kezdődik meg.
 
Az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében a Honlapunkra látogatáskor a szükséges adatokat Önnek kell megadnia. Adatainak megadása nem kötelező, de hiányuk esetén az adott szolgáltatás nem vehető igénybe.
 
4.  Az adatkezelés időtartama
 
Az adatkezelés időtartama a Honlapunkon igényelt szolgáltatások teljesítésének idejére korlátozódik, illetve az Ön hozzájárulása visszavonásáig.
 
Az adatkezelő az Ön személyes adatait törli, ha azok már nem szükségesek az adatkezelés céljának megvalósításához, vagy ha az Ön kéri az adatai törlését, kivéve, ha az adatkezelés más jogszabály vagy jogi kötelezettség alapján szükséges az adatok megőrzése.
 
5.  Az adatkezelésben résztvevő személyek
 
Az adatkezelő csak azon személyeknek adja át az Ön adatait, akiknek az adatkezeléshez szükségük van azokra az adatokra. Az adatkezelő munkatársai az adatkezeléshez szükséges technikai és szervezési intézkedésekkel védik az Ön személyes adatait.
 
Az adatkezelésben résztvevő személyek személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.
 
6.  Az Ön jogai
 
Az Ön jogai az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a következők:
 
–   Hozzáférési jog: Jogában áll kérni az adatkezelőtől, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy milyen személyes adatokat kezel róla, valamint hogy adatkezelőként milyen információkat és dokumentumokat tartanak nyilván.
–   Helyesbítési jog: Ha az adatkezelő által kezelt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, Ön jogosult azok helyesbítését kérni.
–   Törlési jog: Jogában áll kérni az adatkezelőtől, hogy törölje az Ön személyes adatait, ha azok már nincsenek szükségletek az adatkezelés céljának megvalósításához, vagy ha visszavonta az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását.
–   Korlátozásra vonatkozó jog: Az adatkezelővel szembeni jogainak gyakorlásával összefüggésben Ön jogosult kérni az adatkezelés korlátozását bizonyos esetekben, például ha az adatok pontatlansága miatt vitatkozik azok helyességével.
–   Adathordozhatósági jog: Ön jogosult arra, hogy a Honlapunkon általunk kezelt személyes adatait strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy azokat más adatkezelőhöz továbbítsa.
–   Ellenőrzési jog: Jogában áll az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység ellenőrzését kérni az adatvédelmi hatósághoz fordulva.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
 
7.  Az adatvédelmi incidensek kezelése
 
Az adatkezelő azonnal értesíti az érintettet és az illetékes hatóságokat minden olyan adatvédelmi incidensről, amely esetlegesen megtörténik. Az adatvédelmi incidens olyan biztonságátlan vagy jogellenes adatkezelési esemény, amely veszélyezteti az érintett személyes adatainak biztonságát.
 
Az adatvédelmi incidens bejelentésekor az adatkezelő közölni fogja az érintettel az incidens típusát és jellegét, az érintett adatainak a veszélyeztetettségét, az esetleges következményeket, valamint az adatvédelmi incidens kezelésére vonatkozó intézkedéseket.
 
8.  Az adatkezelő jogai és kötelezettségei
 
Az adatkezelő jogosult módosítani a jelen tájékoztatót, ha az szükséges a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Az adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak, és hogy az érintettek jogai biztosítva legyenek.
 
Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan intézkedést meghoz, amely biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét, és hogy az adatkezelés során az érintettek jogai és szabadságai tiszteletben lesznek tartva.
 
9.  Az adatvédelmi tájékoztató módosítása
 
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa. Az adatvédelmi tájékoztató legfrissebb változata mindig elérhető lesz a honlapunkon.
 
10.  Kapcsolatfelvétel
 
Amennyiben kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, vagy élni szeretne az adatvédelmi jogával, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@budaidobiskola.hu e-mail címen vagy a +36 (70) 3677071 telefonszámon.
 
11.  Záró rendelkezések
 
Az adatkezelő bármilyen jogszabálysértő adatkezelésért vagy az adatvédelmi tájékoztatóban foglalt kötelezettségek megsértéséért jogi felelősséggel tartozik. Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során minden jogi előírást betart, és minden tőle telhetőt megtesz az érintettek jogainak védelme érdekében.
 
Jelen adatvédelmi tájékoztatót magyar nyelven készítettük, és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően állítottuk össze.
 
Budapest, 2023. április 29.
Budai Dobiskola